Strategia ohjaa Leader-yhdistyksen toimintaa

Visio 2014-2020: Yrittäjyydellä ja yhteisöllisellä toiminnalla kohti tulevaisuuden viihtyisiä, elinvoimaisia ja palvelevia kyliä.

Leader-toiminta on tavoitteellista ja tavoitteiden avulla pyritään saavuttamaan niita asioita, jotka alueen asukkaat ovat kokeneet tarpeellisiksi oman hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi sekä elinkeinojen kehittämiseksi alueellaan. Nämä tarpeet ja tavoitteet kootaan paikalliseksi strategiaksi. Strategian avulla haetaan toimien toteuttamista varten rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriöltä ja alueen kunnilta sekä muilta mahdollisilta rahoittajilta.

Vuosille 2014-2020 laadittua strategiaa toteutetaan vielä siirtymäkaudella 2021-2022.

Strategian rahoitus vuosille 2014-2020 oli kaiken kaikkiaan noin 14 milj.€, josta julkisen rahoituksen (EU-,Valtio- ja Kuntaraha) osuus oli 9,7 milj.€. Siirtymäkaudelle saatiin julkista rahoitusta yhteensä noin 1,9 milj.€.

Strategian painopisteet

 • Yrittäjyyden tukeminen, yritysten kehittäminen ja yritysverkostot
 • Maaseudun raaka-aineiden, rakennusten ja muiden resurssien aineellinen ja aineeton hyödyntäminen ja kehittäminen
 • Sosiaalisen ympäristön ja elämän laadun kehittäminen sekä elinolojen parantaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen
 • Strategian toteutuminen: määrällisiä tuloksia vuosilta 2014-2020

  • hankkeiden myötä syntyneitä uusia palveluita 136 kpl
  • hankkeiden myötä parantuneita palveluita 165 kpl
  • hankkeiden myötä syntyneitä uusia tuotteita tai tuotantomenetelmiä 66 kpl
  • uusia hanketoimijoita 299 kpl
  • uusia yrityksiä 47 kpl
  • tehtyjä talkootyötunteja 45 700
 • Toiminnan laadullisia tuloksia: Väliarviointi vuodelta 2019

  • Leader-toimistosta saa hyvää palvelua
  • Neuvonta on selkeää
  • Tuella oli positiivinen vaikutus yritysten liikevaihtoon ja työllistämiseen sekä myös jatkossa toiminnan kehittämiseen
  • Tukien avulla pystyttiin kehittämään yhdistysten toimintaa
  • Yritysten ja yhteisöjen tukeminen paransi positiivista kuvaa maaseudulla asumisesta. Tuen nähtiin lisäävän asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja osallistumista.
  • Talkootyön todettiin vaikuttavan positiivisesti niin henkiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin

   

Ohjelmakauden 2022-2027 valmistelu

Staregian valmistelutyö aloitettiin vuonna 2019, jolloin järjestettiin kaikille alueen asukkaille ja toimijoille avoimia tilaisuuksia kunnittain. Tilaisuuksien ja myöhemmin saman vuonna tehtyjen kyselyiden avulla saatiin kartoitettua jo alustavia tarpeita sekä ideoita.  Alueen kuntien kanssa käytiin kuntarahaneuvottelut jo vuoden 2020 aikana, jotta pystyttiin aloittamaan kaksivuotinen siirtymäkausi vuoden 2021 alusta. Toiminta-alueen toimijoiden ja asukkaiden näkemyksiä täsmennettiin erilaisilla kyselyillä vuoden 2021 aikana. Leader-strategiatyö oli kaksivaiheinen ja ensimmäisen vaiheen hakemus lähetettiin Maa- ja metsätalousministeriölle toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Ensimmäisen vaiheen hakemuksesta saadun palautteen jälkeen toiminta-alueella pidettiin etätilaisuuksia sidosryhmille ja alueen toimijoille sekä asukkaille. Keväällä 2022 Oulun Seudun Leaderin hallitus ja nuorisotyöryhmä käsittelivät strategiaa kokouksissaan.  Strategialuonnos oli lausuttavana otakantaa.fi – palvelussa kesäkuun alussa. Strategian lopullinen versio palautettiin ministeriöön kesäkuussa 2022.

Valmistelussa esille nousseet keskeisimmät tarpeet:

 • yritysten ja yhdistysten toimitilojen parantaminen ja sitä kautta toiminnan kehittäminen
 • Matkailu ja palveluiden kehittäminen (yritykset ja yhteisöt)
 • Nuoret
 • Harrastusmahdollisuuksien parantaminen
 • markkinointi, viestintä ja koulutus (yrityksen ja yhteisöt)
 • eri toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen
 • digitalisaation edistäminen
 • uusia toimijoita mukaan
 • työllisyyden parantaminen