Esittelyssä strategian painopisteet, osa 2

Käynnistimme julkaisusarjan, jossa esittelemme Oulun Seudun Leader ry:n paikallisen toiminnan kehittämisstrategian painopisteitä vuosille 2023-2027. Painopisteitä on yhteensä viisi ja läpileikkaavia teemoja on kolme. Ohessa esitellään strategian kolme viimeisintä painopistettä: aktiiviset toimijat, ympäristö ja nuoret sekä läpileikkaavat teemat digitalisaatio, yhteistyö ja uudet toimijat.


Aktiiviset toimijat

Maaseutualueilla harrastusmahdollisuuksia ja palveluita tuottavat usein järjestöt. Alueellamme on paljon aktiivisia järjestöjä, joita on tärkeää tukea toiminnan ja toimintatapojen kehittämisessä. Järjestöjen ylläpitämiä liikuntapaikkoja sekä harrastus- ja kokoontumistiloja tulee kehittää, jotta ne palvelevat paremmin alueen toimijoita. Kehittämisessä tulisi huomioida esimerkiksi digitalisaatio, esteettömyys ja turvallisuus. Yhdistystoimijat tarvitsevat osaamista, jotta toimintaa pystytään kehittämään ja se palvelisi paremmin asukkaiden sekä eri-ikäisten tarpeita. Kylien turvallisuus ja toimintasuunnitelmien avulla voidaan luoda uusia toimintamalleja, parantaa yhteistyötä ja lisätä suunnitelmallisuutta kehittämistoimissa. Digitalisaation avulla lisätään saavutettavuutta ja palveluita erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Palveluiden keskittämisen myötä kylillä voitaisiin kehittää erilaisia monipalvelukeskuksia, joissa yhdistykset ja yritykset voivat tarjota erilaisia palveluita. Palveluntuotannossa ja toiminnan kehittämisessä yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää ja Leader voi olla mukana verkostojen kehittämisessä. Verkostot, yhteistyö, vertaisoppiminen ja hyvien käytänteiden jakaminen on keino säästää resursseja ja oppia uutta. Jatkossa tulee löytää keinoja alueen asukkaiden osallistamiseen, miten saada uusia toimijoita mukaan järjestötoimintaan ja talkootyöhön. Erityisesti nuoret ovat ilmaisseet kiinnostuksensa päästä mukaan järjestötoimintaan. Eri ikäryhmillä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Alueelta on noussut tarve ikäihmisiä palvelevasta Seniori Leader-toimintamallin kehittämisestä. Alueella halutaan jokin selkeämpi ja nopeampi tukimuoto ikäihmisille suunnattujen pienimuotoisten palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Seniori Leaderillä halutaan vastata sellaiseen tarpeeseen, jota ei voida tukea muilla rahoitusvälineillä. Alueelta on noussut selkeä tarve saada lisää turvallisia, monipuolisia ja lähellä olevia retkeily- ja ulkoilureittejä, jotka tuovat luontokohteet helpommin saavutettaviksi. Retkeily- ja ulkoilureittejä sekä erilaiseen harrastustoimintaan liittyviä reittejä on toiminta-alueella kohtalaisesti, mutta kasvavien kävijämäärien sekä ulkoilun, retkeilyn ja luonnossa liikkumisen lisääntymisen vuoksi tarvitaan uusia reittejä, olemassa olevien reittien kunnostamista, esteettömyyden huomioimista ja oheispalvelujen rakentamista, kuten esimerkiksi laavuja ja lintutorneja. Reitistöt tukevat alueen matkailun kehittämistä, mutta myös lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja alueen houkuttelevuutta. Matkailijoiden, harrastajien ja retkeilijöiden ohjaaminen merkityille reiteille vähentävät ympäristön roskaamista ja haittoja luontoympäristölle.

Harrastustoiminta on monipuolistunut viime vuosina ja maaseutualueille tarvitaan eri ikäryhmien tarpeisiin uudenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja -paikkoja sekä monipuolisesti erilaiseen harrastustoimintaan liittyvää infraa. Esimerkiksi frisbeegolfissa harrastajamäärät ovat voimakkaasti kasvaneet ja tarve uusien, vaativampien ratojen rakentamiselle on suuri. Alueella on tarve muun muassa erilaisten ulkokuntosalien, maastopyöräreittien, kuntoportaiden ja moottoriurheilutoimintaan liittyvään rakentamiseen. Erilaisia taide- ja kulttuuriteemaisia luontopolkuja olisi tarve kehittää lisää. Kulttuurituotannossa tärkeitä ovat paikalliset tapahtumat, joita kehittämällä ja uusia tapahtumia järjestämällä saadaan tuotettua asukkaille ja mökkiläisille monenlaisia elämyksiä sekä houkuteltua matkailijoita. Kulttuuripääkaupunki 2026-hankkeen myötä alueella järjestetään paljon uusia tapahtumia ja uutta toimintaa. Pienemmät ja paikalliset tapahtumat voivat olla Leader-rahoitteisia. Järjestöjen rooli erilaisten palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien tuottamisessa tulee kasvamaan.

Toimet

 • Järjestöjen toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen, palveluiden parantaminen, esimerkiksi:
  • reitit ja luontokohteet
  • ulkoilu-, liikunta- ja harrastuspaikat
  • kokoontumis- ja kulttuurituotannon tilat
  • esteettömyyden, turvallisuuden, saavutettavuuden parantaminen
  • kehittämistoiminta, osaamisen lisääminen, digitalisaation lisääminen
  • markkinoinnin kehittäminen, tuotteistaminen
  • monipalvelukeskuksien kehittäminen
 • Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen kehittäminen
 • Tapahtumien kehittäminen
 • Seniori Leader -kokeilu

Tavoitteet

 • Tapahtumien kehittämiseen suuntautuvat hankkeet 15 kpl
  • joista uusia tapahtumia 10 kpl
 • Yhdistysten toiminnan kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen suuntautuvien toimenpiteiden määrä 10 kpl
 • Uudet palvelut ja tuotteet 10 kpl
 • Säilytettyjä/parannettuja palveluita tai tuotteita 10 kpl
 • Tuetut liikuntapaikat ja harrastusreitit 10 kpl
 • Tuetut ulkoilu- ja retkeilykohteet 5 kpl
 • Tuetut kokoontumis- ja harrastetilat 15 kpl
 • Seniori Leader -toimenpiteiden määrä 15 kpl


Ympäristö

Ympäristön ja ilmaston kannalta tärkeitä pieniä paikallisia tekoja voivat olla energiatehokkaat ja ekologiset ratkaisut yritysten sekä yhdistysten investoinneissa ja kehittämistoimissa. Näitä voivat olla esimerkiksi toimitilojen lämmitystapamuutokset, ympäristöystävälliset ja vastuulliset valinnat konehankinnoissa, kierrätyksen ja kierrätysjärjestelmien kehittäminen, sivuvirtojen hyödyntäminen sekä hävikin vähentäminen. Uusiutuvan energian käyttöönottoa sähköntuotannossa ja lämmityksessä tulee suosia. Biotalousalojen ja biokiertotalouden kehittäminen, lähiruuan ja vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käytön edistäminen sekä muut hiilijalanjälkeä pienentävät toimet.

Alueelta on noussut tarve erityisesti vesistöjen virkistyskäytön lisäämiseen. Näitä investointeja voivat olla veneilyn ja vapaa-ajan kalastuksen edellytysten parantaminen, veden virtaaman lisääminen tai uimapaikkojen kehittäminen. Ympäristön parantamiseen liittyviä tarpeita ovat muun muassa toimintaympäristön ja rantojen siistimistä sekä raivausta. Paikallisesti voi olla tarvetta vieraskasvitorjunnalle, perinneympäristöjen parantamiselle, maisemanhoidolle ja laiduntamiselle. Suunnitelmia ja pienimuotoisia investointeja liittyen vesistöjen kunnostuksiin ja kalataloudellisiin toimiin voidaan tukea, jos niihin ei ole mahdollista saada muuta rahoitusta esimerkiksi ELY-keskuksen kautta.
Alueen asukkaiden ja toimijoiden ympäristökasvatus sekä ympäristötietoisuuden lisääminen on tärkeää,
jota voidaan tehdä esimerkiksi erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien, tiedottamisen ja koulutuksen keinoin. Yhteistyö ja vertaisoppiminen toimijoiden kesken on avainasemassa, jotta saadaan hyviä käytänteitä levitettyä ja osaamista lisättyä.

 

Toimet

 • Energiatehokkaiden ja ekologisten ratkaisujen kehittäminen yrityksille ja järjestöille esimerkiksi:
  • toimitilojen ja kaluston energiatehokkaat ja ekologiset ratkaisut
  • pienet paikalliset ilmastoteot
 • Biotalousalan tuotteiden ja palveluiden kokeilut sekä kehittäminen
 • Vesistöjen virkistyskäytön parantaminen ja kehittäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvät toimet.
 • Ympäristön kunnostaminen
 • Ympäristötietoisuuteen ja ympäristökasvatukseen liittyvän osaamisen lisääminen
  • tapahtumat, tilaisuudet, koulutus

Tavoitteet

 • Yritysten ja yhteisöjen energiatehokkaat ja ekologiset investoinnit 25 kpl
 • Biotalousalan kokeilut ja kehittäminen 5 kpl
 • Ympäristön kunnostamiseen liittyvät toimet 5 kpl
 • Vesistön virkistyskäytön kehittämiseen liittyvät toimet 5 kpl
 • Ympäristötietoisuuteen ja ympäristökasvatukseen liittyvän tapahtumien, tilaisuuksien määrä
  10 kpl

Nuoret

Nuorten osallistaminen erilaiseen järjestötoimintaan edellyttää, että nuoret pääsevät aidosti vaikuttamaan siihen, millaista toimintaa alueella jatkossa järjestetään. Tämä vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja digitalisaation hyödyntämistä toiminnassa. Leader-ryhmä voi olla mukana järjestämässä koulutuksia, rahoittamassa erilaisia yhdistysten kehittämishankkeita ja luomassa verkostoja paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti.

Nuoriso Leader-toimintaa tullaan jatkamaan ja Nuoriso Leader rahoituksella tuetaan muun muassa nuorten yrityskokeiluita. Toiminta-alueemme nuoria sekä nuoria aikuisia pyritään kannustamaan ja ideoimaan rohkeasti yrittäjyyttä, samalla edistää nuorten työllistymistä sekä työelämätaitoja. Nuoriso Leader yritystuki voi toimia ensimmäisenä askeleena nuoren yrittäjäpolulla ja se on koettu alueella erittäin tärkeäksi avuksi yritystoiminnan käynnistämisessä. Nuoriso Leader -tukea on helppo hakea ja se on joustava. Kokeilun jälkeen nuori voi halutessaan hakea muita Leader -rahoitteisia tukia, esimerkiksi osa-aikaisena tai kokoaikaisena yrittäjänä. Vuonna 2022 aloitettiin kaksivuotinen kokeilu Oulun kaupunkialueen nuorille, jonka tarkoituksena on aktivoida ja tukea myös kaupunkialueella asuvia
nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä.

Nuoriso Leader rahoituksella voidaan tukea myös nuorten vapaamuotoisia projekteja, esimerkiksi nuorten järjestämää toimintaa ja tapahtumia. Vapaamuotoisilla projekteilla nuoret voivat kehittää omaa kotiseutuaan ja harrastusmahdollisuuksia. Maaseuturahoituksen avulla voidaan tukea alueelta nousseita nuoriin kohdistuvia hankkeita. Oulun Seudun Leaderilla toimii hallituksen alaisuudessa oma nuorisotyöryhmä, jonka toimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää tulevalla kaudella. Toiminnasta halutaan tehdä pysyvää. Toiminnalla erityisesti halutaan panostaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin, viestintään, verkostojen kehittämiseen ja yhteistyön parantamiseen eri toimijoiden kesken. Alueemme nuorten toiveesta tuodaan enemmän esiin kansainväliseen toimintaan liittyviä mahdollisuuksia.

Toimet

 • Nuorten osallistamis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
 • Harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen
 • Kokoontumistilojen kehittäminen
 • Yrittäjyyskasvatus ja yrityskokeilujen tukeminen
 • Nuorten omien tapahtumien ja toiminnan tukeminen
 • Yhteistyön lisääminen ja verkostojen kehittäminen
 • Nuorisotyöryhmätoiminnan kehittäminen
 • Kansainvälisen toiminnan kehittäminen

Tavoitteet

 • Nuorten kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen liittyvät hankkeet 10 kpl
 • Nuoriin kohdistuvat kehittämishankkeet ja tapahtumat 6 kpl
 • Nuoriso Leader rahoitusta saaneiden yrityskokeilujen määrä 80 kpl
 • Nuoriso Leader rahoitusta saaneiden vapaamuotoisten hakemusten määrä 50 kpl
 • Nuorisotyöryhmätoiminnassa mukana olleiden nuorten määrä 5 vuoden aikana 30 hlö
 • Kansainväliset toimet 2 kpl
 • Hankkeissa mukana olleiden nuorten määrä 300 hlö
 • Tilaisuuksiin osallistuneiden nuorten määrä 1000 hlö

 

Läpileikkaavat teemat

Alueelta nousi vahvasti esille kolme teemaa: digitalisaatio, yhteistyö ja uudet toimijat. Teemat näkyvät selkeinä tarpeina kaikissa painopisteissä, jonka vuoksi ne on valittu strategian läpileikkaaviksi tavoitteiksi. Digitalisaation kehittämistä ja parantamista edistäviä toimia tavoitellaan 20 kappaletta ja näitä
voivat olla laajakaistojen sekä kyläverkkojen kehittämiseen liittyvät hankkeet tai pienet yritysten ja yhteisöjen toiminnan kehittämiseen liittyvät toimet, kuten esimerkiksi jonkin palvelun tuottaminen etäyhteydellä. Leader-toimintaan saadaan uusia toimijoita mukaan muun muassa rahoitettujen hankkeiden kautta ja aktivoimalla uusia jäseniä Leader-yhdistystoimintaan. Yhteistyötä alueella konkreettisemmin lisätään erilaisten yhteistyöhankkeiden avulla, myös Leader-ryhmä voi lisätä alueensa toimijoiden välistä yhteistyötä kehittämällä uusia verkostoja ja tuomalla eri toimijoita yhteen niiden avulla.

Tavoitteet

Digitalisaatio

 • Digitalisaatiota edistävien toimenpiteiden määrä 20(kpl)

Uudet toimijat

 • Uudet hankehakijat 200 kpl
 • Uudet Nuoriso Leader hakijat 80 kpl
 • Uudet Oulun Seudun Leader ry:n jäsenet 50 kpl
 • Uudet Oulun Seudun Leader ry:n hallitustoimijat 10 kpl

Yhteistyö

 • Yhteistyöhankkeiden määrä 7 kpl
  • Joista älykkäät kylät strategioiden määrä 4 kpl
 • Uudet verkostot ja toimintamallit 5 kpl
 • Talkootyön määrä 30 000 h

Oulun Seudun Leader ry:n paikallisen toiminnan kehittämisstrategiaan voit tutustua oheisesta linkistä

Tutustu strategiaamme