Hankkeen toteuttaminen

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on hankkeen hakijalla. Toteuttamiseen liittyy erinäisiä velvollisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon hanketta toteutettaessa. Alla löydät tarkemmat ohjeet hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttajan muistilista

 • Toteuta hanke suunnitelman mukaisesti
 • Hankesuunnitelman muutosten osalta varmista muutoshakemuksen tarve
 • Seuraa hankkeen kustannuksia ja budjetin riittävyyttä
 • Raportoi hankkeen tulokset

Hankkeen eteneminen

Tutustu viranomaispäätökseen

Lue viranomaispäätös huolellisesti läpi. Kiinnitä huomiota päätöksen erityisehtoihin ja tarkasta hankkeen hyväksytyt kustannukset. Huolehdi, että muut hankkeen vastuuhenkilöt tutustuvat päätöksen ehtoihin. Toimita päätöksestä kopio kirjanpitäjälle.

Huolehdi hankkeen määräajoista

Viranomaispäätöksestä käy ilmi hankkeen tarkemmat määräajat. Tarkasta päätöksestä hankkeen toteutusaika ja maksun hakemiseen liittyvät määräajat.  Hankkeen toteutusaikaan voi hakea jatkoa, mikäli hanketta ei ehdi toteuttaa toteutusajan puitteissa.

Kysy neuvoa, me autamme!

Ole yhteydessä toimistoomme, mikäli sinulla herää kysyttävää hankkeen toteuttamisesta.  Neuvomme koko hankeprosessin ajan.

Yritystukihankkeen toteutuksessa huomioitavaa (rahoituskaudella 2023-2027)

 • Tuen käyttöön liittyvät muutokset

  Hankkeelle on myönnetty rahoitusta tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista varten.  Toisinaan hanke ei etene niin kuin on alunperin suunniteltu ja hankkeen toimenpiteitä joudutaan muuttamaan. Hankesuunnitelman muutoksissa täytyy tehdä muutoshakemus.

  Toimi näin

  1. Ota yhteys toimistoomme ja kerro hankesuunnitelman muutoksesta. Huomioithan, että muutoksista tulee keskustella aina etukäteen, ennen muutoksen toteuttamista.
  2. Tee tarvittava muutoshakemus Hyrrässä
  3. Odota, että viranomainen hyväksyy muutoksen ja tekee muutospäätöksen
  4. Toteuta muutos

  Muutoshakemus tarvitaan

  • Hankkeen totetusajan muutoksissa
  • Hankkeen toimenpiteiden muutoksissa
 • Hankkeen viestintä

  Kun viestit hankkeesta, tulee aina kertoa hankkeen rahoittaja. Kaikessa hankkeen viestintämateriaalissa on oltava näkyvissä EU:n tunnus, eli EU-lippu ja teksti ”EU:n osarahoittama”. Tämän lisäksi tulee viestinnässä käyttää myös Oulun Seudun Leader ry:n logoa.

  EU:n tunnuksen ja Oulun Seudun Leader ry:n logojen on oltava näkyvästi esillä kaikessa viestintämateriaalissa, jotka käsittelevät toimen toteuttamista.

  Viestintämateriaalia ovat esimerkiksi

  • Painetut materiaalit tai digitaaliset tuotteet
  • Verkkosivustot ja niiden mobiiliversiot
  • Esitteet hankkeesta sekä hankkeesta tehty PR-materiaali
  • Lehti-ilmoitukset
  • Myös mainokset, jotka on maksettu hankkeesta, kuuluvat viestintämateriaaliin.

  Logot ja tunnukset

  Kai­kis­sa Le­a­der-ryh­män kautta ra­hoi­tuk­sen saa­neis­sa hank­keis­sa käy­te­tään vies­tin­nän yh­tey­des­sä

  • EU-lip­pu logo + teksti ”Euroopan unionin osarahoittama”

  EU:n logotiedostot löydät täältä


  • Oulun Seudun Leader ry:n logoa

  Oulun Seudun Leaderin logot löydät täältä


  Julisteet

    • Leader-ryhmän kautta rahoitusta saanut hanke- tai yritystuki, jossa

   julkinen tuki on 10 000–50 000 euroa,  tulee asettaa näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste.

  •  Juliste voidaan sijoittaa esimerkiksi hankevetäjän työtiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan, eli vähintään siihen saakka, kunnes hanke on saanut loppumaksun. Linkki julistepohjaan lisätään verkkosivuille myöhemmin.

  Kyltit

  • Mikäli investointihankkeeseen on myönnetty julkista tukea 50 000 – 500 000 € ja kyseessä on aineellinen investointi (esim. kone/laite/linjasto), infrastruktuuri- tai rakennushanke, tulee asettaa näkyvälle paikalle hankkeesta kertova tiedotuskyltti.
  • Tiedotuskyltti tulee olla esillä vähintään siihen saakka, kunnes hankkeelle on maksettu loppumaksu.
  • Oulun Seudun Leader toimittaa kyltit investointihankkeille.
 • Yritystuen seurantatiedot

Hanketukihankkeen toteutuksessa huomioitavaa (rahoituskaudella 2023-2027)

 • Hankesuunnitelman muutokset

  Hankkeelle on myönnetty rahoitusta tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista varten.  Toisinaan hanke ei etene niin kuin on alunperin suunniteltu ja hankkeen toimenpiteitä joudutaan muuttamaan. Hankesuunnitelman muutoksissa täytyy tehdä muutoshakemus.

  Toimi näin

  1. Ota yhteys toimistoomme ja kerro hankesuunnitelman muutoksesta. Huomioithan, että muutoksista tulee keskustella aina etukäteen, ennen muutoksen toteuttamista.
  2. Tee tarvittava muutoshakemus Hyrrässä
  3. Odota, että viranomainen hyväksyy muutoksen ja tekee muutospäätöksen
  4. Toteuta muutos

  Muutoshakemus tarvitaan

  • Hankkeen totetusajan muutoksissa
  • Hankkeen toimenpiteiden muutoksissa
 • Hankkeen viestintä

  Kun viestit hankkeesta, tulee aina kertoa hankkeen rahoittaja. Kaikessa hankkeen viestintämateriaalissa on oltava näkyvissä EU:n tunnus, eli EU-lippu ja teksti ”EU:n osarahoittama”. Tämän lisäksi tulee viestinnässä käyttää myös Oulun Seudun Leader ry:n logoa.

  EU:n tunnuksen ja Oulun Seudun Leader ry:n logojen on oltava näkyvästi esillä kaikessa viestintämateriaalissa, jotka käsittelevät toimen toteuttamista.

  Viestintämateriaalia ovat esimerkiksi

  • Painetut materiaalit tai digitaaliset tuotteet
  • Verkkosivustot ja niiden mobiiliversiot
  • Esitteet hankkeesta sekä hankkeesta tehty PR-materiaali
  • Lehti-ilmoitukset
  • Myös mainokset, jotka on maksettu hankkeesta, kuuluvat viestintämateriaaliin.

  Logot ja tunnukset

  Kai­kis­sa Le­a­der-ryh­män kautta ra­hoi­tuk­sen saa­neis­sa hank­keis­sa käy­te­tään vies­tin­nän yh­tey­des­sä

  • EU-lip­pu logo + teksti ”Euroopan unionin osarahoittama”

  EU:n logotiedostot löydät täältä


  • Oulun Seudun Leader ry:n logoa

  Oulun Seudun Leaderin logot löydät täältä


  Julisteet

  • Leader-ryhmän kautta rahoitusta saanut hanke- tai yritystuki, jossa julkinen tuki on 10 000–50 000 euroa,  tulee asettaa näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste.
  •  Juliste voidaan sijoittaa esimerkiksi hankevetäjän työtiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan, eli vähintään siihen saakka, kunnes hanke on saanut loppumaksun. Linkki julistepohjaan lisätään verkkosivuille myöhemmin.

  Kyltit

  • Mikäli investointihankkeeseen on myönnetty julkista tukea 50 000 – 500 000 € ja kyseessä on aineellinen investointi (esim. kone/laite/linjasto), infrastruktuuri- tai rakennushanke, tulee asettaa näkyvälle paikalle hankkeesta kertova tiedotuskyltti.
  • Tiedotuskyltti tulee olla esillä vähintään siihen saakka, kunnes hankkeelle on maksettu loppumaksu.
  • Oulun Seudun Leader toimittaa kyltit investointihankkeille.
 • Talkootyön tuntikirjanpito

  Rakentamista sisältävissä yleishyödyllisissä investointihankkeissa talkootyö on tukikelpoinen kustannus. Viranomaispäätöksellä hyväksytystä talkootyöstä pidetään kirjaa talkootyön seurantalomakkeella.

  Ohjelmakauden 2023-2027 talkootyön tuntikirjanpitolomaketta ei ole vielä julkaistu. Halutessasi voit käyttää edellisen ohjelmakauden lomaketta, mutta huomioithan muuttuneet talkootyön tuntihinnat:

  • 20€/henkilö/tunti
  • 60€/konetyö/tunti (henkilö+kone)

  Ohjelmakauden 2014-2022 talkootyökirjanpitolomake

   

   

   

   

   

 • Hankehenkilöstön työajanseuranta

  Yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan hyväksyä kustannuksiksi hankehenkilöstön palkkakuluja. Hank­keen työn­te­ki­jöi­den on pi­det­tä­vä tun­ti­päi­vä­kir­jaa tekemästään työstä ja tuntipäiväkirja tulee esittää mak­su­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä. Jos työn­te­ki­jän työ­a­jas­ta vain osa käy­te­tään hank­kee­seen, tu­lee työ­päi­vä­kir­jaa täyt­tää koko­nais­työ­a­jas­ta, ei pel­käs­tään hank­keel­le teh­tä­väs­tä työs­tä.

  Tuntikirjanpito

 • Yleishyödyllisen hankkeen ohjausryhmä

  Ohjausryhmän kokoonpano

  Oh­jaus­ryh­män jä­se­nik­si va­li­taan ha­ki­jan, ra­hoit­ta­jien ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jia. Jä­se­nil­tä tar­vi­taan kir­jal­li­nen suos­tu­mus han­ke­ha­ke­muk­sen liit­teek­si. Oh­jaus­ryh­mä huo­leh­tii sii­tä, että han­ke to­teu­tuu so­vi­tun han­ke­suun­ni­tel­man ja tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti.

  Ohjausryhmä vaaditaan

  • Alu­ei­den vä­li­sis­sä ja kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa
  •  Suu­ris­sa hank­keis­sa, joi­den kus­tan­nuk­set ovat vä­hin­tään 300 000 eu­roa ja joil­le myön­ne­tään tu­kea 100 pro­sent­tia.
  • Li­säk­si oh­jaus­ryh­mä voi olla hank­keis­sa, jois­sa hank­keen kus­tan­nus­ar­vio on vä­hin­tään 50 000 eu­roa ja hank­keil­la on laa­jo­ja vai­ku­tuk­sia yri­tys­toi­min­taan, alu­een elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin tai alu­eel­li­seen hy­vin­voin­tiin.
  • Jos hank­keen kus­tan­nuk­set ovat vä­hem­män kuin 50 000 eu­roa, sil­le ase­te­taan oh­jaus­ryh­mä vain pai­na­vien syi­den pe­rus­teel­la.7

  Ohjausryhmän tehtävät

  • Pi­det­tä­vä pöy­tä­kir­jaa
  • Ko­koon­nut­ta­va vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa seu­raa­maan hank­keen to­teu­tu­mis­ta
  • Kä­si­tel­tä­vä asi­at, jot­ka kos­ke­vat hank­keen to­teu­tu­mis­ta hy­väk­sy­tyn han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti
  • Toi­mi­tet­ta­va oh­jaus­ryh­män ko­kouk­sen pöy­tä­kir­ja tie­dok­si tuen myön­tä­neel­le ELY-kes­kuk­sel­le sekä Le­a­der-hank­kei­den osal­ta Le­a­der-ryh­mäl­le
  • An­net­ta­va lau­sun­to hank­keen lop­pu­ra­por­tis­ta ELY-kes­kuk­sel­le sekä Le­a­der-hank­kei­den osal­ta Le­a­der-ryh­mäl­le.
  • Ko­kous­kut­su ja ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tä­vä ma­te­ri­aa­li on hyvä lä­het­tää oh­jaus­ryh­män jä­se­nil­le hy­vis­sä ajoin.

  Lue lisää ohjausryhmästä

 • Seurantatiedot

Ohjelmakauden 2014-2022 viestintäohjeistus

Logot

Käytä logoja tiedotusmateriaaleissa kuten verkkosivuilla, esitteissä, somekuvissa, ilmoituksissa, painatuksissa jne.

Muuta kiinnostavaa