Hankkeen toteuttaminen

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on hankkeen hakijalla. Toteuttamiseen liittyy erinäisiä velvollisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon hanketta toteutettaessa. Alla löydät tarkemmat ohjeet hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttajan muistilista

 • Toteuta hanke suunnitelman mukaisesti
 • Hankesuunnitelman muutosten osalta varmista muutoshakemuksen tarve
 • Seuraa hankkeen kustannuksia ja budjetin riittävyyttä
 • Raportoi hankkeen tulokset

Hankkeen eteneminen

Tutustu viranomaispäätökseen

Lue viranomaispäätös huolellisesti läpi. Kiinnitä huomiota päätöksen erityisehtoihin ja tarkasta hankkeen hyväksytyt kustannukset. Huolehdi, että muut hankkeen vastuuhenkilöt tutustuvat päätöksen ehtoihin. Toimita päätöksestä kopio kirjanpitäjälle.

Huolehdi hankkeen määräajoista

Viranomaispäätöksestä käy ilmi hankkeen tarkemmat määräajat. Tarkasta päätöksestä hankkeen toteutusaika ja maksun hakemiseen liittyvät määräajat.  Hankkeen toteutusaikaan voi hakea jatkoa, mikäli hanketta ei ehdi toteuttaa toteutusajan puitteissa.

Kysy neuvoa, me autamme!

Ole yhteydessä toimistoomme, mikäli sinulla herää kysyttävää hankkeen toteuttamisesta.  Neuvomme koko hankeprosessin ajan.

Yritykset

 • Tuen käyttöön liittyvät muutokset

  Hankkeelle on myönnetty rahoitusta tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista varten.  Toisinaan hanke ei etene niin kuin on alunperin suunniteltu ja hankkeen toimenpiteitä joudutaan muuttamaan. Hankesuunnitelman muutoksissa täytyy tehdä muutoshakemus.

  Toimi näin

  1. Ota yhteys toimistoomme ja kerro hankesuunnitelman muutoksesta. Huomioithan, että muutoksista tulee keskustella aina etukäteen, ennen muutoksen toteuttamista.
  2. Tee tarvittava muutoshakemus Hyrrässä
  3. Odota, että viranomainen hyväksyy muutoksen ja tekee muutospäätöksen
  4. Toteuta muutos

  Muutoshakemus tarvitaan

  • Hankkeen totetusajan muutoksissa
  • Hankkeen toimenpiteiden muutoksissa
 • Hankkeen viestintä

  Kai­kis­sa Le­a­der-ryh­män kautta ra­hoi­tuk­sen saa­neis­sa hank­keis­sa käy­te­tään vies­tin­nän yh­tey­des­sä

  • EU-lip­pu logoa
   • Li­pun yh­tey­des­sä joko tun­nus­lau­set­ta ”Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to: Eu­roop­pa in­ves­toi maa­seu­tu­a­lu­ei­siin”
   • Tai pelk­kää teks­tiä ”maa­seu­tu­ra­has­to”, mi­kä­li ti­laa on vä­hän
  • EU:n Le­a­der-lo­goa
  • Leader – ryhmän omaa logoa

  Maaseutu.fi kuvapankki

  Julisteet ja kyltit

  • Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, tulee hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste sijoittaa näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.
  • Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.
  • Leader – ryhmä toimittaa pysyvät kyltit investointihankkeille

  Maaseutu.fi viestintäohjeet

 • Yritystuen seurantatiedot

  Hankkeiden edistymistä seurataan seu­ran­ta­tie­to­jen avulla. Hakuvaiheessa hakemukseen täy­te­tään seurantatiedot tavoitteiden osalta. Maksatuksen yhteydessä toimitetaan toteumatiedot.

  Yritystuen toteumatiedot

  • Toteumatiedot toimitetaan viimeisen maksatuksen yhteydessä (investointi – ja perustamistuki)
  • Toteumatiedot tulee toimittaa myös kahden vuoden kuluttua viimeisestä maksatuksesta

Yhteisöt

 • Hankesuunnitelman muutokset

  Hankkeelle on myönnetty rahoitusta tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista varten.  Toisinaan hanke ei etene niin kuin on alunperin suunniteltu ja hankkeen toimenpiteitä joudutaan muuttamaan. Hankesuunnitelman muutoksissa täytyy tehdä muutoshakemus.

  Toimi näin

  1. Ota yhteys toimistoomme ja kerro hankesuunnitelman muutoksesta. Huomioithan, että muutoksista tulee keskustella aina etukäteen, ennen muutoksen toteuttamista.
  2. Tee tarvittava muutoshakemus Hyrrässä
  3. Odota, että viranomainen hyväksyy muutoksen ja tekee muutospäätöksen
  4. Toteuta muutos

  Muutoshakemus tarvitaan

  • Hankkeen totetusajan muutoksissa
  • Hankkeen toimenpiteiden muutoksissa
 • Hankkeen viestintä

  Kai­kis­sa Le­a­der-ryh­män kautta ra­hoi­tuk­sen saa­neis­sa hank­keis­sa käy­te­tään vies­tin­nän yh­tey­des­sä

  • EU-lip­pu logoa
   • Li­pun yh­tey­des­sä joko tun­nus­lau­set­ta ”Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to: Eu­roop­pa in­ves­toi maa­seu­tu­a­lu­ei­siin”
   • Tai pelk­kää teks­tiä ”maa­seu­tu­ra­has­to”, mi­kä­li ti­laa on vä­hän
  • EU:n Le­a­der-lo­goa
  • Leader – ryhmän omaa logoa

  Maaseutu.fi kuvapankki

  Julisteet ja kyltit

  • Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, tulee hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste sijoittaa näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.
  • Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.
  • Leader – ryhmä toimittaa pysyvät kyltit investointihankkeille

  Maaseutu.fi viestintäohjeet

 • Talkootyön tuntikirjanpito

  Rakentamista sisältävissä yleishyödyllisissä investointihankkeissa talkootyö on tukikelpoinen kustannus. Viranomaispäätöksellä hyväksytystä talkootyöstä pidetään kirjaa talkootyön seurantalomakkeella.

  Talkootyön seurantalomake 3322L

   

 • Hankehenkilöstön työajanseuranta

  Yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan hyväksyä kustannuksiksi hankehenkilöstön palkkakuluja. Hank­keen työn­te­ki­jöi­den on pi­det­tä­vä tun­ti­päi­vä­kir­jaa tekemästään työstä ja tuntipäiväkirja tulee esittää mak­su­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä. Jos työn­te­ki­jän työ­a­jas­ta vain osa käy­te­tään hank­kee­seen, tu­lee työ­päi­vä­kir­jaa täyt­tää koko­nais­työ­a­jas­ta, ei pel­käs­tään hank­keel­le teh­tä­väs­tä työs­tä.

  Tuntikirjanpito

 • Yleishyödyllisen hankkeen ohjausryhmä

  Ohjausryhmän kokoonpano

  Oh­jaus­ryh­män jä­se­nik­si va­li­taan ha­ki­jan, ra­hoit­ta­jien ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jia. Jä­se­nil­tä tar­vi­taan kir­jal­li­nen suos­tu­mus han­ke­ha­ke­muk­sen liit­teek­si. Oh­jaus­ryh­mä huo­leh­tii sii­tä, että han­ke to­teu­tuu so­vi­tun han­ke­suun­ni­tel­man ja tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti.

  Ohjausryhmä vaaditaan

  • Alu­ei­den vä­li­sis­sä ja kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa
  •  Suu­ris­sa hank­keis­sa, joi­den kus­tan­nuk­set ovat vä­hin­tään 300 000 eu­roa ja joil­le myön­ne­tään tu­kea 100 pro­sent­tia.
  • Li­säk­si oh­jaus­ryh­mä voi olla hank­keis­sa, jois­sa hank­keen kus­tan­nus­ar­vio on vä­hin­tään 50 000 eu­roa ja hank­keil­la on laa­jo­ja vai­ku­tuk­sia yri­tys­toi­min­taan, alu­een elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin tai alu­eel­li­seen hy­vin­voin­tiin.
  • Jos hank­keen kus­tan­nuk­set ovat vä­hem­män kuin 50 000 eu­roa, sil­le ase­te­taan oh­jaus­ryh­mä vain pai­na­vien syi­den pe­rus­teel­la.7

  Ohjausryhmän tehtävät

  • Pi­det­tä­vä pöy­tä­kir­jaa
  • Ko­koon­nut­ta­va vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa seu­raa­maan hank­keen to­teu­tu­mis­ta
  • Kä­si­tel­tä­vä asi­at, jot­ka kos­ke­vat hank­keen to­teu­tu­mis­ta hy­väk­sy­tyn han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti
  • Toi­mi­tet­ta­va oh­jaus­ryh­män ko­kouk­sen pöy­tä­kir­ja tie­dok­si tuen myön­tä­neel­le ELY-kes­kuk­sel­le sekä Le­a­der-hank­kei­den osal­ta Le­a­der-ryh­mäl­le
  • An­net­ta­va lau­sun­to hank­keen lop­pu­ra­por­tis­ta ELY-kes­kuk­sel­le sekä Le­a­der-hank­kei­den osal­ta Le­a­der-ryh­mäl­le.
  • Ko­kous­kut­su ja ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tä­vä ma­te­ri­aa­li on hyvä lä­het­tää oh­jaus­ryh­män jä­se­nil­le hy­vis­sä ajoin.

  Lue lisää ohjausryhmästä

 • Seurantatiedot

  Hankkeiden edistymistä seurataan seu­ran­ta­tie­to­jen avulla. Han­ke­suun­ni­tel­mas­sa täy­te­tään seurantatiedot hank­keen tavoitteiden osalta ja hank­keen ai­ka­na sa­moi­hin ta­voi­te­koh­tiin täy­te­tään to­teu­ma­tie­dot.

  Hankkeen seurantatiedot

  • Yli vuo­den kes­tä­vien hank­kei­den osal­ta seurantatiedot ilmoitetaan Hyr­räs­sä aina tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä.
  • Alle vuoden kestävissä hank­keis­sa seurantatiedot ilmoitetaan teh­dään hank­keen pää­tyt­tyä.
  • Alu­ei­den vä­li­sis­sä hank­keis­sa on hyvä tapa toi­mit­taa ra­por­tit yh­tei­ses­sä hank­kees­sa mu­ka­na ole­vil­le sekä tu­kea myön­tä­neil­le ta­hoil­le.

Muuta kiinnostavaa