Hanketuen hakijalle

Yleishyödyllisillä investointi – ja kehittämishankkeilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta ja innostetaan asukkaita osallistumaan omaehtoiseen maaseudunkehittämiseen!

Reitistöhanke tai tapahtuman järjestäminen?

Hanketukea myönnetään yleishyödylliseen toimintaan, jonka tarve on noussut paikalliselta tasolta. Toiminnan tulee hyödyttää mahdollisimman laajaa toimijajoukkoa ja sen vaikutukset ovat pitkäkestoiset hankkeen päättymisen jälkeen.

Mikäli sinulla on hankeidea, ole yhteydessä toimistoomme. Neuvomme ja sparraamme idean kehittämistä sekä autamme hankeprosessin käynnistämisessä.

Hanketukea voi hakea

 • Julkisoikeudelliset yhteistöt, esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät
 • Rekisteröidyt yhdistykset ja seurat
 • Osuuskunnat
 • Säätiöt

Hanketukimuodot

Investointihanke

 

Yhteisten, kaikkien käytössä olevien tilojen korjaaminen, rakentaminen tai laajentaminen. Yhteiseen käyttöön tulevien koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkiminen.

Esim. kylätalon kunnostus tai patikkareitistön rakentaminen.

Kehittämishanke

 

Palveluiden edistäminen, paikallisen kulttuurin kehittäminen tai kylän viihtyvyyden parantaminen. Nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen yhteistyöhanke.

Esim. uuden tapahtuman järjestäminen tai vanhan tapahtuman laajentaminen.

Koulutus ja tiedonvälityshanke

 

 Toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä. Energia-, ympäristö- ja maaseututietouden lisääminen yrityksille tai alueen asukkaille/yhteisöille.

Esim. maaseudun yrittäjien tai kylien kehittäjien osaamisen lisääminen.

Yhteistyöhanke

 

Elinkeinotoimintaa edistävä aitoon yhteistyöhön perustuva kehittämishanke, jonka tavoitteena on esim. kehittää tai pilotoida uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita.

Teemahanke

 

Teemahanke on Leader -ryhmän oma hanke, josta myönnetään tukea pienempiin hankkeisiin, joiden kustannukset eivät ylitä tavallisen Leader – hankkeen minimituen määrää. Alahankkeiden haut avataan alueen tarpeiden ja teemojen mukaisesti. . Tukitaso määritetään teemahankekohtaisesti.

 • Yleishyödyllinen investointihanke

  • Minimituki 5000 €
  • Maksimituki 180 000 €
  • Tuki 50 %, jos hakijana yksityisoikeudellinen yhteisö (esim. rekisteröitynyt yhdistys)
  • Tuki enintään 100 %, jos hakijana julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta)
  • Yksityisestä rahoituksesta voi olla talkootyötä enintään 90 %
 • Yleishyödyllinen kehittämishanke

  • Minimituki 5000 €
  • Pääsääntöisesti tuen maksimimäärä 100 000 €
  • Tuki 80-100 %
   • Laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kv-hankkeet maksimissaan 100 %
   • Vesistön kunnostuksiin liittyvät selvitykset 80 %
   • Lasten ja nuorten hankkeet 90 %
 • Koulutus ja tiedonvälityshanke

  • Minimituki 5 000 €
  • Pääsääntöisesti tuen maksimimäärä 100 000 €
  • Tuki 80-100 %
  • Koulutuksen tulee kestää vähintään 20 oppituntia (á 45 min) ja vastata opintomäärältään korkeintaan 30 opintoviikkoa/45 opintopistettä.
 • Yhteistyöhanke

  • Mukana vähintään kaksi toimijaa
  • Tuki 60 %, kun kehitetään uusia tai paranneltuja tuotteita, prosesseja tai palveluita sekä niiden markkinointia edeltävä pilottihanke, testaus ja esittely
  • Tuki 80 %, kun lisätään yritysten osaamista ja tietoa edellä mainittujen asioiden eteenpäin viemiseksi
  • Tuki 100 %, aktivointi- ja kokoamishankkeet (ei tueta siirtymäkaudella 2021-2022, hallituksen linjaus v. 2021)
 • Teemahanke

  • Mahdollistaa kustannuksiltaan pienempien hankkeiden toteuttamisen
  • Myönnettävä tuki voi vähemmän kuin 5000 €
  • Tukiprosentti ja tuettavat toimenpiteet määritellään teemahankesuunnitelmassa

Hanketuen hakeminen ja tarvittavat liitteet

Hanketukea haetaan Hyrrässä

Hanketukea haetaan sähköisessä Hyrrä – hakujärjestelmässä. Hakemuksen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä ja hankkeeseen voi syntyä kuluja.

Huomioithan, että ennen hakemuksen vireilletuloa syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia kustannuksia.

Sähköinen Hyrrä – hakujärjestelmä

 

Hanketukihakemuksessa on oltava vireille tullakseen seuraavat asiat:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • hankesuunnitelma
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma

Suomi.fi – valtuudet

Varmista, että yhteisösi Suomi.fi – valtuudet ovat kunnossa, ennen kuin yrität kirjautua Hyrrä-hakujärjestelmään. Mikäli yhdistyksen nimenkirjoittamiseen vaaditaan kaksi allekirjoittajaa, tulee valtuuksien hakemista hakea Suomi.fi – palvelun virkailijavaltuutuspalvelun kautta.

Ruokaviraston Suomi.fi – ohjeet

Suomi.fi -palvelun ohjeet

Hakemuksen liitteet

 • Pakolliset liitteet kaikkiin hakemuksiin

  • yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
  • yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
  • selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
  • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • Rakentamisen osalta tarvittavat liitteet

  • pääpiirustukset
  • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
  • rakennusselostus
  • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
  • jäljennökset viranomaisluvista
  • palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)
  • Arvio talkootyöstä
   Arvio tehtävästä talkootyöstä – lomake
 • Mahdollisesti tarvittavat liitteet

  • selvitys ALV-velvollisuudesta
  • sopimukset (esim. tuen siirto)
  • ohjausryhmän jäsenten suostumukset
  • selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
  • tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)

Hanketuen hakuprosessi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja kerro hankeideasi. Autamme sinua hankkeen suunnittelussa ja neuvomme miten edetä.

Laadi hankesuunnitelma

Laadi hankesuunnitelma, hankkeen kustannusarvio ja kokoa tarvittavat liitteet.

Täytä hakemus Hyrrässä

Täytä hakemuksesi sähköiseen asiointipalveluun Hyrrään. Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Vireilletuloilmoitus

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.

Päätöskäsittely

Leader- ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee hakemukseen tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Sen jälkeen hakemus siirtyy ELY-keskukseen, jossa hakemukseen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.

Toteutus ja maksatus

Tutustu huolellisesti viranomaispäätökseen. Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen.  Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta.

Hanketuen valintakriteerit

Paikallisesti laadituilla valintakriteereillä pyritään löytämään parhaiten Oulun Seudun Leaderin kehittämisstrategiaa toteuttavat hankkeet. Peruskriteerit kuvaavat hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa kaikkia peruskriteereitä. Yleiset valintakriteerit koostuvat strategian tavoitteiden läpileikkaavista teemoista ja rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä yleistä kriteeriä. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee hanketyypistä riippuen toteuttaa vähintään yhtä joko yritystuen tai hanketuen kriteeriä.

Valintakriteerien perusteella hankkeita voidaan tarvittaessa laittaa paremmuusjärjestykseen. Lisäksi hankkeiden valintaan vaikuttavat hallituksen tekemät linjaukset.

Peruskriteerit (kaikki kriteerit tulee täyttyä)

 • Hanke toteuttaa paikallista strategiaa
 • Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista
 • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu alueelle
 • Hankkeella on tekniset edellytykset hyväksi hankkeeksi
 • Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke
 • Hanke on kustannusarvioltaan realistinen
 • Hankesuunnitelma on johdonmukainen
 • Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu toteutusajan jälkeen
 • Hankkeessa toteutettavat toimet eivät vääristä kilpailua

Yleiset kriteerit (tulee toteuttaa vähintään yhtä kriteeriä)

 • Innovatiivisuus (pyrkimys uuden luomiseen tai uuden asian tuomiseen alueelle)
 • Hankkeessa on huomioitu tasa-arvo
 • Hanke kohdistuu nuoriin
 • Hankkeessa on huomioitu kestävä kehitys
 • Hanke kehittää mukana olevien toimijoiden kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia

Hanketuen kriteerit (tulee toteuttaa vähintään yhtä kriteeriä)

 • Hanke hyödyttää olemassa olevia resursseja ja edistää niiden käyttöönottoa
 • Hanketoteuttajat ovat sitoutuneet toimintaan
 • Hanke parantaa ympäristöä
 • Hanke edistää yhdessä tekemistä
 • Hankkeen avulla luodaan uutta toimintaa
 • Hanke lisää alueen asukkaiden viihtyvyyttä

Rahoituslinjaukset

 • Metsästysseurojen lihankäsittelytilat

  Rahoitettavissa hankkeissa edellytetään mahdollisimman laajaa toimijoiden välistä yhteistyötä sekä aitoa pyrkimystä saada uusia toimijoita mukaan seurojen toimintaan, jotta tuettavista tiloista hyötyy mahdollisimman laaja joukko alueen asukkaita nyt ja jatkossakin.

     Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.     Ota yhteyttä

Eikun tuumasta toimeen