Hanketuen hakijalle

Yleishyödyllisillä investointi- ja kehittämishankkeilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta ja innostetaan asukkaita osallistumaan omaehtoiseen maaseudunkehittämiseen!

Reitistöhanke tai tapahtuman järjestäminen?

Hanketukea myönnetään yleishyödylliseen toimintaan, jonka tarve on noussut paikalliselta tasolta. Toiminnan tulee hyödyttää mahdollisimman laajaa toimijajoukkoa.

Mikäli sinulla on hankeidea, ole yhteydessä toimistoomme. Neuvomme ja sparraamme idean kehittämistä sekä autamme hankeprosessin käynnistämisessä.

Hanketukea voi hakea

 • Julkisoikeudelliset yhteistöt, esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät
 • Rekisteröidyt yhdistykset ja seurat
 • Osuuskunnat
 • Säätiöt

Hanketukea myönnetään maaseutualueille

Oulun kaupungin keskusta-alueeksi määritelty alue ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen.

Tarkasta Karttapalvelusta toiminta-alueen tarkka rajaus.

Tästä Karttapalveluun

Hanketukimuodot

Koulutushanketuki

Täsmäkoulutusten ja kurssien järjestämiseen.

Tiedonvälityshanketuki

Tiedonvälitystä laajalle kohderyhmälle.

Yhteistyöhanketuki

Kehittämishankkeet, Älykäs kylä-hankekokonaisuudet ja yritysryhmähankkeet

 

Valmisteluraha

Yhteistyöhankkeen valmisteluun.

 

Pienhanketuki

Kustannuksiltaan pienemmät investointi-ja kehittämishankkeet.

Yleishyödyllinen investointihanketuki

Aineettomat ja aineelliset investoinnit.

 • Koulutushanketuki

  Koulutushankkeiden hakijana voi olla

  • Julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset koulutusta tarjoavat yhteisöt
  • Koulutusta tarjoavalla yksiköllä oltava asianmukaiset valmiudet eli pätevä henkilöstö

  Tukitaso 90%, toteutus kehittämishankkeina

  • Koulutushankkeiden kohderyhmänä ovat maaseudun asukkaat, yrittäjät ja yhteisöt sekä viljelijät
  • Koulutukset voivat olla ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista esim. koulutuskursseja, verkkokoulutuksia, työpajoja, vertaisoppimista, valmennuksia, esittelytoimia tai yritysvierailuja

  Koulutushankkeiden aiheina voivat olla:

  • Ilmasto- ja ympäristöasiat
  • Digitalisaation hyödyntäminen
  • Energiantuotanto ja käyttö sekä energiansäästö
  • Uusin tutkimustieto, hyvien käytäntöjen jakaminen

  Tukea voidaan myöntää: 

  •palkat ja palkkiot

  •matkakulut

  •ostopalveluiden hankinta

  •tilavuokriin

  •materiaali- ja muihin toteutuksen kannalta välttämättömiin kustannuksiin

  •pienhankintoihin

 • Tiedonvälityshanketuki

  Tiedonvälityshankkeiden hakijana voi olla

  • Julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt

  Tukitaso 80-100%, toteutus kehittämishankkeina

  • Tiedonvälityshankkeet tavoittelevat koulutushankkeita laajempia yleisöjä

  Tiedonvälityshankkeiden aiheina voi olla esim.

  • ilmasto- ja ympäristöasiat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
  • digitalisaation hyödyntäminen
  • uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energiansäästön mahdollisuudet
  • kiertotalous
  • kestävä tuotanto ja toiminta
  • EU:n laatujärjestelmät
  • vesienhoito
  • luonnon monimuotoisuus ja geneettinen monimuotoisuus

  Suunnitelmat ja selvitykset:

  Voidaan laatia ja päivittää maaseudun palvelujen esiselvityksiä, kehittämissuunnitelmia, toteuttavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja  käyttösuunnitelmia. Tulokset  julkaistaan.

  Tiedotus ja tiedonvälitys:   

  Hankkeilla    toteutetaan    laajemmalle    kohderyhmälle    kohdistettavaa tiedonvälitystä, edistetään  innovaatioita,  suunnitelmien, selvitysten laatimista ja päivittämistä, samoin kuin tietojen vaihtoa ja levittämistä

  Mihin tukea myönnetään?

  •palkat ja palkkiot

  •matkakulut

  •ostopalveluiden hankinta

  •tilavuokrat

  •materiaali- ja muihin toteutuksen kannalta välttämättömiin kustannuksiin

  • pienhankinnat

 • Yhteistyöhanketuki

  Yhteistyöhankkeen hakijana voi olla

  • Yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö

  Tuki 80-90 %, perustellusta syystä voi olla 100 %.

  • Yhteistyöhankkeet ovat kehittämishankkeita
  • Hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä, valtakunnallisia tai kansainvälisiä.
  • Toteutus vähintään kahden toimijan yhteistyöhankkeena, yritysryhmissä 3-10 toimijaa.
  • Aito yhteistyö, tavoitellaan käytännön uudistuksia ja ratkaisuja, uusia tuotteita ja menetelmiä ja teknologista uudistumista
  • Omarahoitusosuudesta voidaan talkootyöllä korvata 100 %
  • Maksimituki 180 000 €

  Yhteistyöhankkeen aiheina voi olla 

  • Yhteistyöhankkeet
  • Tapahtumat
  • Yleiset kehittämishankkeet, kuten uusien toimintatapojen ja toiminnan kehittäminen
  • Yritysryhmähankkeet
  • Valmisteluraha
  • Älykäs kylä

  Älykäs kylä-hankekokonaisuus

  • Vähintään kahden toimijan yhteinen hanke
  • Tarkoitus edistää kylän tai kunnan elinvoimaa mm. turvaamalla palveluja, kehittämällä kyliä ja yhteisöllisyyttä, lisäämällä yhteistyötä. Työkaluina esim. digitalisaatio, uusi teknologia, tiedon hyödyntäminen.
  • Hankkeet voivat olla kyläkohtaisia, kylien yhteisiä, kuntakohtaisia tai laajempia.

    Älykäs kylä-hankekokonaisuuden vaiheet:

  • Valmisteluraha (tarvittaessa)
  • Päähanke /strategiahanke
  • Suunnitelmaa toteuttavat toimet (esim. investoinnit, erillisenä investointihankkeena)

  Yritysryhmähankkeet

  • Mukana 3-10 yritystä
  • Yritysryhmähankkeiden tuen osuus 75 %
  • Tuki kohdistetaan yrityksille de minimis tukena
  • Tavoitteena tulee olla tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen
  • Tuen saajana, joka toimii hankkeen hallinnoijana, tulee olla kehittämisorganisaatio
 • Valmisteluraha

  Hakijana voi olla

  • Tukea voi saada yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö

  Tuen määrä on 5000 €

  • vakioitu kertakorvaus

  Mihin tukea myönnetään?

  • Yritysryhmähankkeiden valmisteluun
  • Älykkäät kylät –hankkeiden valmisteluun
  • Ehtona valmistelurahan myöntämiseen on hakijan/ryhmän aito pyrkimys kehittämiseen.
  • Valmistelurahalla voi selvittää, onko hankkeelle onnistumisen edellytyksiä, tehdä hankkeen ”markkinakartoituksen”.

  Mitä toimenpiteitä valmistelurahalla tehdään?

  • Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus, kumppanuus
  • Idean muotoilu
  • Kumppaneiden hakeminen, kumppanuuksien tunnustelu
  • Konkretisointia, tavoitteen asettelua
  • Viestintää, verkostoitumista, osallistamista
  • Jos idea ei toimi, tuloksena raportti syistä, miksi hanke ei onnistu.
 • Pienhanketuki

  Tukea voi saada

  • Tukea voi saada yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö

  Tukitaso ja tuen määrä

  • Hankkeen kokonaiskustannukset 1600-8000€.
  • Tukiprosentti investointihankkeena 65 %
  • Tukiprosentti kehittämishankkeena 80-90 %, perustellusta syystä voi olla 100 %.
  • Omarahoitusosuudesta voidaan talkootyöllä korvata 100 %
  • Pienin myönnettävä tuen määrä on 1 000 euroa.

  Mihin tukea myönnetään?

  • Investointi – tai kehittämishankkeeseen
  • Esimerkiksi reitistön rakentaminen tai jokin toiminnassa tarvittava kone/laite/kalustohankinta, pienimuotoinen tapahtuma, toiminnan kehittäminen
  • Pienhankkeet korvaa edellisen kauden teemahankkeet
 • Yleishyödyllinen investointihanketuki

  Tukea voi saada

  • Tukea voivat saada julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt

  Tukitaso korkeintaan 65 % hyväksyttävistä kustannuksista

  • Aineelliset ja aineettomat investoinnit
  • Investointihankkeessa voidaan korvata talkootyöllä 100 % omarahoitusosuudesta.
  • Maksimituki 180 000 €

  Kuntien investointihankkeet

  • Kuntien investointihankkeissa tuki 80%

Hanketukea haetaan sähköisessä Hyrrä-hakujärjestelmässä

Suomi.fi – valtuudet

Varmista, että yhteisösi Suomi.fi – valtuudet ovat kunnossa, ennen kuin yrität kirjautua Hyrrä-hakujärjestelmään. Mikäli yhdistyksen nimenkirjoittamiseen vaaditaan kaksi allekirjoittajaa, tulee valtuuksien hakemista hakea Suomi.fi – palvelun virkailijavaltuutuspalvelun kautta.

Ruokaviraston Suomi.fi – ohjeet

Suomi.fi -palvelun ohjeet

Vinkkejä Hyrrän käyttöön

 1. Hyrrä-hakujärjestelmä löytyy osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi/
 2. Asioidaksesi yrityksen tai organisaation puolesta, sinulla tulee olla rekisteritietoihin perustuva oikeus tai sinulle on annettu valtuus asioida yrityksen puolesta. Nämä tiedot tarkistetaan Suomi.fi-valtuuspalvelusta. Kirjautuaksesi tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.
 3. Kirjauduttuasi sisään, valitse uusi hakemus -> hanketuki
 4. Täytä hakemus ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä huomiota oikean toimenpiteen valintaan, sillä toimenpiteen vaihtaminen muuttaa hakemusta ja tyhjentää hakemukselle jo täytetyt tiedot. Alla on tarkempi ohjeistus oikean toimenpiteen valintaan.
 5. Kun hakemukselle on täytetty kaikki pakolliset tiedot, lähetä hakemus Leader-ryhmän käsittelyyn. Lähetettyäsi hakemuksen Leader-ryhmän käsittelyyn, hakemus tulee vireille. Hakemuksen vireilletulon jälkeen voit alkaa toteuttamaan hanketta omalla riskillä.

Hakuohjeet Ruokaviraston verkkosivuilla

Näin haet tukea Hyrrä-hakujärjestelmässä

Toimenpiteen valinta

 • Yleishyödyllinen investointihanke

  Toimenpiteen tyyppi:

  • Investointihanke

  Toimenpide: 

  • Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

  Toimenpiteen tarkennus: 

  • Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit
   Esim. ei-tuotannollisia, yleishyödyllisiä investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun pieninfrastruktuuria ja toimintaympäristöä energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta ja uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.
  • Yleishyödylliset luonnonvarainvestoinnit
   Esim.ei-tuotannollisia, yleishyödyllisiä investointeja, joilla edistetään ja parannetaan vesiensuojelun tilannetta, vahvistetaan vesienhoidon yhteistyötä ja verkostoitumista esim. valuma-alueilla, kehitetään ja pilotoidaan uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.
  • Yleishyödylliset luonnon monimuotoisuusinvestoinnit
   Esim. luodaan ja parannetaan maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. 

  Toimenpiteen tyyppi:

  • Investointihanke

  Toimenpide:

  • Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

  Toimenpiteen tarkennus:

  • Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit
   Esim. reitistöt, kylätalon kunnostus, virkistyspaikkarakentaminen yms. muu yleishyödyllinen investointi
  • Vesihuoltoinvestoinnit
   Esim. pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta lisääviä investointeja.
  • Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit vähämerkityksisenä tukena
   Esim. taloudellista toimintaa kehittäviä investointeja, joilla on merkitystä maaseudun palvelujen säilyttämisessä. Tukea taloudellista toimintaa kehittävään investointiin voidaan myöntää, jos markkinapuute on todettu.
 • Yleishyödyllinen yhteistyöhanke (kehittämishanke)

  Toimenpiteen tyyppi: 

  • Kehittämishanke

  Toimenpide:

  1. Koulutushankkeet (ainoastaan hakijat, joilla on pätevä henkilöstö koulutuksen toteuttamiseen)
  2. TiedonvälityshankkeetEsim. edistetään innovaatioita, suunnitelmien ja selvitysten laatimista ja päivittämistä sekä tietojen vaihtoa ja levittämistä. Tiedonvälityksen tulee kohdistua laajalle kohderyhmälle. Tukea voidaan myöntää maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten ja yhteisöjen tiedon lisäämiseen sekä luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvään tiedon lisäämiseen.
  3. Yhteistyöhankkeet (ns. tavallinen kehittämishanke)

  Alatoimenpide

  1. Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet
  2. Yhteistyö laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi
   (Haetaan suoraan ELY:stä)
  3. Ilmastoyhteistyöhankkeet
  4. Luonnonvarayhteistyöhankkeet
  5. Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet
   (Nuorten viljelijöiden yhteistyöhankkeet suoraan ELY:stä)
  6. Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet
   Esim. Tapahtuman järjestämiseen liittyvät hankkeet
  7. Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

  Toimenpiteen tarkennus:

  • Koordinointi- ja aktivointihankkeet
   Esim. turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta.
  • Tiedonhankintahanke
   Esim. tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä sen oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi. 
  • Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kokeellinen kehittäminen
   Esim. tavoitteena on kehittää yrityksille uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja

   

Hakemuksen liitteet

 • Liitteet

  • yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
  • yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
  • selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
  • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
  • arvio talkootyöstä-lomake, jos hankkeessa tehdään talkootöitä
 • Rakentamisen osalta tarvittavat liitteet

  • pääpiirustukset
  • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
  • rakennusselostus
  • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
  • jäljennökset viranomaisluvista
  • palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)
  • arvio talkootyöstä-lomake, jos hankkeessa tehdään talkootöitä
 • Mahdollisesti tarvittavat liitteet

  • selvitys ALV-velvollisuudesta
  • sopimukset (esim. tuen siirto)
  • ohjausryhmän jäsenten suostumukset
  • selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
  • tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)

Hanketuen hakuprosessi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja kerro hankeideasi. Autamme sinua hankkeen suunnittelussa ja neuvomme miten edetä.

Laadi hankesuunnitelma

Laadi hankesuunnitelma, hankkeen kustannusarvio ja kokoa tarvittavat liitteet.

Täytä hakemus Hyrrässä

Täytä hakemuksesi sähköiseen asiointipalveluun Hyrrään. Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Vireilletuloilmoitus

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.

Päätöskäsittely

Leader- ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee hakemukseen tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Sen jälkeen hakemus siirtyy ELY-keskukseen, jossa hakemukseen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.

Toteutus ja maksatus

Tutustu huolellisesti viranomaispäätökseen. Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen.  Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta.

Valintakriteerit

 • Valintakriteerit otetaan käyttöön ohjelmakauden 2023-2027 hankkeiden valinnassa.
 • Rahoitettavien hankkeiden minimipistemäärä on 8 pistettä. ”Hyväksyttävyyskriteereistä” tulee saada täydet 7 pistettä ja ”yleisistä valintakriteereistä” vähintään yksi piste, jotta hanke rahoitetaan.
 • Lisäpisteitä voi saada kohdista yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerit” tai ”yritystukien valintakriteerit”.
 • Hankkeiden pisteytyksestä päättää hallitus kokouksessaan ja hankkeet asetetaan pisteiden mukaiseen kokouskohtaiseen tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksellä on erityisesti merkitystä siinä vaiheessa, kun ohjelmakaudelle tai mahdolliselle hakujaksolle asetettu rahoituskehys on loppumassa.
 • Hyväksyttävyyskriteerit 0/1 p. (Hankkeen on saatava 7 pistettä, jotta hanke voidaan rahoittaa)

  1.Hanke toteuttaa paikallista strategiaa

  • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu OSL toiminta-alueelle
  • Hanke toteuttaa vähintään yhtä strategian painopistettä:

  1.Elinvoimainen maaseutu

  2. Matkailu

  3. Aktiiviset toimijat

  4. Ympäristö

  5. Nuoret


  2. Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista


  3. Hakemus sisältää päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja liitteet


  4. Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke


  5. Hanke on kustannustehokas


  6. Hankkeen tavoitteet ovat realistisia


  7. Hanke on Leader -ryhmän rahoituslinjausten mukainen

 • Yleiset kriteerit  0/1 p. (Vähintään yksi piste on saatava)

  1.Hanke lisää toimijoiden välistä yhteistyötä


  2. Hanke edistää digitalisaatiota


  3. Hakija hakee ensimmäistä kertaa Leader-tukea


  4. Hankkeen myötä syntyy alueelle uusia palveluita tai tuotteita


  5. Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja tai kokeiluja


  6. Hankkeen avulla säilytetään tai parannetaan olemassa olevia palveluita tai parannetaan yrityksen /yhdistyksen toimintaedellytyksiä


  7. Hanke edistää alueen matkailua


  8. Hanke edistää osaamista


  9. Hanke edistää kansainvälistymistä


  10. Hankkeessa tavoitellaan energiatehokkaita ja/tai ekologisia ratkaisuja


  11. Hanke kohdistuu maaseutualueelle (kaupunki-maaseutuluokitus 2018): Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Muhos, Oulun osalta Yli-Ii ja Ylikiiminki)


   

 • Hanketuen lisäkriteerit 0/1p. (Mahdollisuus saada lisäpisteitä)

  1. Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä tai osallisuutta


  2. Nuoret ovat vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa


  3. Hanke vahvistaa nuorten hyvinvointia/hankkeen toimenpiteet kohdistuvat nuoriin

Valintakriteerien selitteet

 • Hyväksyttävyyskriteerit

  Hyväksyttävyyskriteereillä tarkastellaan hankkeen tukikelpoisuutta ja kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee saada täydet pisteet (7 pistettä) hyväksyttävyyskriteereistä.

  Hyväksyttävyyskriteerien ensimmäisessä kohdassa pisteen saadakseen hankkeen tulee sekä sijaita toiminta-alueella että toteuttaa vähintään yhtä painopistettä. Hyväksyttävyyskriteerien minimi- ja maksimipistemäärä on 7 pistettä.


  • Hanke toteuttaa paikallista strategiaa: Hanke saa pisteen, jos alla olevat ehdot täyttyvät.
   • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
   • Hanke toteuttaa vähintään yhtä strategian painopistettä
  • Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista: Hankkeessa tehtäviin toimiin on tarve noussut paikallisilta toimijoilta tai heitä on kuultu hanketta suunniteltaessa.
  • Hakemus sisältää päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja liitteet: Hankkeen valmistelija tarkistaa nämä asiat ennen kuin hakemus tulee käsittelyyn ja hakijalle on tarvittaessa tehty vähintään kaksi lisätietopyyntöä tietojen saamiseksi.
  • Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke: Hakijataholla on tarvittava väliaikarahoitus ja siitä todisteena hakemuksesta löytyy tarvittavat tiedot, tai tieto on muuten varmistettu. Tässä on huomioitava se, että joissain tukityypeissä voidaan tuki maksaa etukäteen.
  • Hanke on kustannustehokas: Hankkeen kulut ovat realistisia suhteessa hankkeessa toteutettaviin toimiin ja hankkeesta saatavaan hyötyyn. Hintatasoa on selvitetty lain mukaisesti.
  • Hankkeen tavoitteet ovat realistisia: Hankesuunnitelmassa on kerrottu konkreettisesti mitä toimia tullaan tekemään ja mitä niillä tavoitellaan. Näiden tulee olla mahdollisimman realistisia ja alueen asukkaita ja toimijoita hyödyttäviä.
  • Hanke on Leader -ryhmän rahoituslinjausten mukainen: Leader-ryhmä voi tehdä omia rahoituslinjauksia tuettavien toimien, toimijoiden tai tukitasojen osalta ja hankkeen tulee olla näiden mukainen.
 • Yleiset kriteerit

  Yleiset kriteerit kuvaavat tarkemmin hankkeen sopivuutta Oulun Seudun Leader ry:n paikallisen toiminnan kehittämisstrategiaan 2023–2027. Yleisistä kriteereistä tulee saada vähintään yksi piste.


  • Toimijoiden välinen yhteistyö: Tarkoitetaan hankkeita, joiden toteuttamiseen osallistuu enemmän kuin yksi toimija
  • Digitalisaation edistäminen: Tarkoitetaan sellaisia hankkeita, joiden avulla edistetään hakijatahon ja/tai alueen asukkaiden digitalisaatiota. Esim. hanke sisältää digitalisaatiota edistävien laitteiden hankintaa tai uusien toimintatapojen kehittämistä tai oppimista.
  • Ensimmäistä kertaa Leader-tukea hakeva: Hakijataho ei ole hakenut tukea Leader-ryhmältä ohjelmakausilla 2014–2022 ja 2023–2027.
  • Uusi palvelu tai tuote: Hankkeessa kehitetään uusia tuotteita tai palveluita tai tapahtumia
  • Uusi toimintatapa tai kokeilu: Hankkeen tuloksena syntyy tai kehitetään yhteisölle tai yritykselle uusia toimintatapoja tai toteutetaan jokin uusi kokeilu. Hankkeessa voidaan myös toteuttaa palvelukokeilu tai tuotekokeilu
  • Hankkeen avulla säilytetään tai parannetaan olemassa olevia palveluita tai parannetaan yrityksen /yhdistyksen toimintaedellytyksiä: Hankkeessa parannetaan olemassa olevia asioita, esim. työturvallisuutta tai reitistöä tai kehitetään olemassa olevia palveluita/ lisätään tuotantoa, laajennetaan tai kehitetään olemassa olevaa toimintaa.
  • Hanke edistää matkailua: Hankkeen toimenpiteet edistävät alueen matkailua
  • Hanke edistää osaamista: Hankkeen toimenpiteet edistävät paikallisten toimijoiden ja /tai asukkaiden osaamista
  • Hanke edistää kansainvälistymistä: Hankkeessa tehdään toimenpiteitä, jotka edistävät toimijan tai toimijoiden kansainvälistymistä.
  • Energiatehokkaat ja ekologiset ratkaisut: Hankkeen sisältämillä toimilla parannetaan yhteisön tai yrityksen energiatehokkuutta tai luodaan ekologisia ratkaisuja arjen toimintaan.
  • Hanke kohdistuu maaseutualueelle: (kaupunki-maaseutuluokitus 2018): Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Muhos, Oulun osalta Yli-Ii ja Ylikiiminki). Hanke ei saa tästä kohdasta lisäpistettä, jos se kohdistuu ulommalle kaupunkialueelle tai kaupungin kehysalueelle (Kempele, Oulunsalo, Haukipudas ja Kiiminki sekä muut Oulun keskustaa lähellä olevat alueet).
 • Yleishyödyllisten hankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit

  • Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä tai osallisuutta: Hankkeessa tehdään talkootyötä tai hankkeen vaikutuksesta asukkaiden yhteisöllisyys tai osallisuus paikalliseen toimintaan lisääntyy.
  • Nuoret ovat vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa: Tarkoittaa alle 30 – vuotiaiden aktiivista osallistumista hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
  • Vahvistaa nuorten hyvinvointia (hankkeen toimenpiteet kohdistuvat nuoriin): Hankkeella toteutetaan toimia, jotka parantavat/lisäävät alle 30 – vuotiaiden henkilöiden hyvinvointia (esim. harrastusmahdollisuuksien tai osallisuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet)

     Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.     Ota yhteyttä

Eikun tuumasta toimeen