Hanketuen hakijalle

Yleishyödyllisillä investointi- ja kehittämishankkeilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta ja innostetaan asukkaita osallistumaan omaehtoiseen maaseudunkehittämiseen!

Reitistöhanke tai tapahtuman järjestäminen?

Hanketukea myönnetään yleishyödylliseen toimintaan, jonka tarve on noussut paikalliselta tasolta. Toiminnan tulee hyödyttää mahdollisimman laajaa toimijajoukkoa.

Mikäli sinulla on hankeidea, ole yhteydessä toimistoomme. Neuvomme ja sparraamme idean kehittämistä sekä autamme hankeprosessin käynnistämisessä.

Hanketukea voi hakea

 • Julkisoikeudelliset yhteistöt, esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät
 • Rekisteröidyt yhdistykset ja seurat
 • Osuuskunnat
 • Säätiöt

Hanketukimuodot

Ohjelmakauden 2023-2027 hanketukivälineet päivitetään verkkosivuille, kun hanketukiasetus valmistuu kevään 2023 aikana.

Tämänhetkinen arvio hakujen avautumisesta on huhti-kesäkuu 2023.

Hanketuen hakuprosessi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja kerro hankeideasi. Autamme sinua hankkeen suunnittelussa ja neuvomme miten edetä.

Laadi hankesuunnitelma

Laadi hankesuunnitelma, hankkeen kustannusarvio ja kokoa tarvittavat liitteet.

Täytä hakemus Hyrrässä

Täytä hakemuksesi sähköiseen asiointipalveluun Hyrrään. Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Vireilletuloilmoitus

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.

Päätöskäsittely

Leader- ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee hakemukseen tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Sen jälkeen hakemus siirtyy ELY-keskukseen, jossa hakemukseen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.

Toteutus ja maksatus

Tutustu huolellisesti viranomaispäätökseen. Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen.  Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta.

Valintakriteerit

 • Valintakriteerit otetaan käyttöön ohjelmakauden 2023-2027 hankkeiden valinnassa.
 • Rahoitettavien hankkeiden minimipistemäärä on 8 pistettä. ”Hyväksyttävyyskriteereistä” tulee saada täydet 7 pistettä ja ”yleisistä valintakriteereistä” vähintään yksi piste, jotta hanke rahoitetaan.
 • Lisäpisteitä voi saada kohdista yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerit” tai ”yritystukien valintakriteerit”.
 • Hankkeiden pisteytyksestä päättää hallitus kokouksessaan ja hankkeet asetetaan pisteiden mukaiseen kokouskohtaiseen tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksellä on erityisesti merkitystä siinä vaiheessa, kun ohjelmakaudelle tai mahdolliselle hakujaksolle asetettu rahoituskehys on loppumassa.
 • Hyväksyttävyyskriteerit 0/1 p. (Hankkeen on saatava 7 pistettä, jotta hanke voidaan rahoittaa)

  1.Hanke toteuttaa paikallista strategiaa

  • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu OSL toiminta-alueelle
  • Hanke toteuttaa vähintään yhtä strategian painopistettä:

  1.Elinvoimainen maaseutu

  2. Matkailu

  3. Aktiiviset toimijat

  4. Ympäristö

  5. Nuoret


  2. Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista


  3. Hakemus sisältää päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja liitteet


  4. Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke


  5. Hanke on kustannustehokas


  6. Hankkeen tavoitteet ovat realistisia


  7. Hanke on Leader -ryhmän rahoituslinjausten mukainen

 • Yleiset kriteerit  0/1 p. (Vähintään yksi piste on saatava)

  1.Hanke lisää toimijoiden välistä yhteistyötä


  2. Hanke edistää digitalisaatiota


  3. Hakija hakee ensimmäistä kertaa Leader-tukea


  4. Hankkeen myötä syntyy alueelle uusia palveluita tai tuotteita


  5. Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja tai kokeiluja


  6. Hankkeen avulla säilytetään tai parannetaan olemassa olevia palveluita tai parannetaan yrityksen /yhdistyksen toimintaedellytyksiä


  7. Hanke edistää alueen matkailua


  8. Hanke edistää osaamista


  9. Hanke edistää kansainvälistymistä


  10. Hankkeessa tavoitellaan energiatehokkaita ja/tai ekologisia ratkaisuja


  11. Hanke kohdistuu maaseutualueelle (kaupunki-maaseutuluokitus 2018): Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Muhos, Oulun osalta Yli-Ii ja Ylikiiminki)


   

 • Hanketuen lisäkriteerit 0/1p. (Mahdollisuus saada lisäpisteitä)

  1. Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä tai osallisuutta


  2. Nuoret ovat vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa


  3. Hanke vahvistaa nuorten hyvinvointia/hankkeen toimenpiteet kohdistuvat nuoriin

Valintakriteerien selitteet

 • Hyväksyttävyyskriteerit

  Hyväksyttävyyskriteereillä tarkastellaan hankkeen tukikelpoisuutta ja kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee saada täydet pisteet (7 pistettä) hyväksyttävyyskriteereistä.

  Hyväksyttävyyskriteerien ensimmäisessä kohdassa pisteen saadakseen hankkeen tulee sekä sijaita toiminta-alueella että toteuttaa vähintään yhtä painopistettä. Hyväksyttävyyskriteerien minimi- ja maksimipistemäärä on 7 pistettä.


  • Hanke toteuttaa paikallista strategiaa: Hanke saa pisteen, jos alla olevat ehdot täyttyvät.
   • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
   • Hanke toteuttaa vähintään yhtä strategian painopistettä
  • Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista: Hankkeessa tehtäviin toimiin on tarve noussut paikallisilta toimijoilta tai heitä on kuultu hanketta suunniteltaessa.
  • Hakemus sisältää päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja liitteet: Hankkeen valmistelija tarkistaa nämä asiat ennen kuin hakemus tulee käsittelyyn ja hakijalle on tarvittaessa tehty vähintään kaksi lisätietopyyntöä tietojen saamiseksi.
  • Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke: Hakijataholla on tarvittava väliaikarahoitus ja siitä todisteena hakemuksesta löytyy tarvittavat tiedot, tai tieto on muuten varmistettu. Tässä on huomioitava se, että joissain tukityypeissä voidaan tuki maksaa etukäteen.
  • Hanke on kustannustehokas: Hankkeen kulut ovat realistisia suhteessa hankkeessa toteutettaviin toimiin ja hankkeesta saatavaan hyötyyn. Hintatasoa on selvitetty lain mukaisesti.
  • Hankkeen tavoitteet ovat realistisia: Hankesuunnitelmassa on kerrottu konkreettisesti mitä toimia tullaan tekemään ja mitä niillä tavoitellaan. Näiden tulee olla mahdollisimman realistisia ja alueen asukkaita ja toimijoita hyödyttäviä.
  • Hanke on Leader -ryhmän rahoituslinjausten mukainen: Leader-ryhmä voi tehdä omia rahoituslinjauksia tuettavien toimien, toimijoiden tai tukitasojen osalta ja hankkeen tulee olla näiden mukainen.
 • Yleiset kriteerit

  Yleiset kriteerit kuvaavat tarkemmin hankkeen sopivuutta Oulun Seudun Leader ry:n paikallisen toiminnan kehittämisstrategiaan 2023–2027. Yleisistä kriteereistä tulee saada vähintään yksi piste.


  • Toimijoiden välinen yhteistyö: Tarkoitetaan hankkeita, joiden toteuttamiseen osallistuu enemmän kuin yksi toimija
  • Digitalisaation edistäminen: Tarkoitetaan sellaisia hankkeita, joiden avulla edistetään hakijatahon ja/tai alueen asukkaiden digitalisaatiota. Esim. hanke sisältää digitalisaatiota edistävien laitteiden hankintaa tai uusien toimintatapojen kehittämistä tai oppimista.
  • Ensimmäistä kertaa Leader-tukea hakeva: Hakijataho ei ole hakenut tukea Leader-ryhmältä ohjelmakausilla 2014–2022 ja 2023–2027.
  • Uusi palvelu tai tuote: Hankkeessa kehitetään uusia tuotteita tai palveluita tai tapahtumia
  • Uusi toimintatapa tai kokeilu: Hankkeen tuloksena syntyy tai kehitetään yhteisölle tai yritykselle uusia toimintatapoja tai toteutetaan jokin uusi kokeilu. Hankkeessa voidaan myös toteuttaa palvelukokeilu tai tuotekokeilu
  • Hankkeen avulla säilytetään tai parannetaan olemassa olevia palveluita tai parannetaan yrityksen /yhdistyksen toimintaedellytyksiä: Hankkeessa parannetaan olemassa olevia asioita, esim. työturvallisuutta tai reitistöä tai kehitetään olemassa olevia palveluita/ lisätään tuotantoa, laajennetaan tai kehitetään olemassa olevaa toimintaa.
  • Hanke edistää matkailua: Hankkeen toimenpiteet edistävät alueen matkailua
  • Hanke edistää osaamista: Hankkeen toimenpiteet edistävät paikallisten toimijoiden ja /tai asukkaiden osaamista
  • Hanke edistää kansainvälistymistä: Hankkeessa tehdään toimenpiteitä, jotka edistävät toimijan tai toimijoiden kansainvälistymistä.
  • Energiatehokkaat ja ekologiset ratkaisut: Hankkeen sisältämillä toimilla parannetaan yhteisön tai yrityksen energiatehokkuutta tai luodaan ekologisia ratkaisuja arjen toimintaan.
  • Hanke kohdistuu maaseutualueelle: (kaupunki-maaseutuluokitus 2018): Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Muhos, Oulun osalta Yli-Ii ja Ylikiiminki). Hanke ei saa tästä kohdasta lisäpistettä, jos se kohdistuu ulommalle kaupunkialueelle tai kaupungin kehysalueelle (Kempele, Oulunsalo, Haukipudas ja Kiiminki sekä muut Oulun keskustaa lähellä olevat alueet).
 • Yleishyödyllisten hankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit

  • Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä tai osallisuutta: Hankkeessa tehdään talkootyötä tai hankkeen vaikutuksesta asukkaiden yhteisöllisyys tai osallisuus paikalliseen toimintaan lisääntyy.
  • Nuoret ovat vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa: Tarkoittaa alle 30 – vuotiaiden aktiivista osallistumista hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
  • Vahvistaa nuorten hyvinvointia (hankkeen toimenpiteet kohdistuvat nuoriin): Hankkeella toteutetaan toimia, jotka parantavat/lisäävät alle 30 – vuotiaiden henkilöiden hyvinvointia (esim. harrastusmahdollisuuksien tai osallisuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet)

     Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.     Ota yhteyttä

Eikun tuumasta toimeen