Yhdistys

Yhdistyksen toiminta

Oulun Seudun Leaderin toiminta on paikalliseen strategiaan perustuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Strategia laaditaan EU-ohjelmakausittain, seitsemäksi vuodeksi kerrallaan ja sillä haetaan Leader-toiminnalle rahoitus. Yhdistyksen rahoitustoimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä kansalliset rahoitusohjelmat. Leader-toiminta on osa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja sen myötä pääosin toimimme maaseuturahaston rahoituksella ja siihen liittyvän lainsäädännön puitteissa. Alueemme kunnat ovat tärkeä toimintamme osarahoittaja, 20 % strategiamme rahoituksesta tulee alueemme kunnilta.

Yhdistyksellä on myös muuta rahoitustoimintaa: Nuoriso Leader toiminta toteutetaan alueemme kuntien rahoituksella ja Kalatalouden kehittämistoimet puolestaan Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston sekä alueen kuntien rahoituksella.

Toimintaa ohjaavat:

 • Yhdistyksen vuosikokous
 • Yhdistyksen hallitus
 • Paikallinen kehittämisstrategia
 • Lait ja asetukset

Lähde mukaan toimintaan

Oulun Seudun Leaderin jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toimialueella asuvat, maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet, henkilöt ja yhteisöt. Jäsenyytesi on meille tärkeää, sillä se kertoo Leader-toiminnan tarpeesta toiminta-alueella. Jäsenenä saat säännöllisesti ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan toimintaamme myös hallitusjäsenenä.

 • Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on 30 €/vuosi.
 • Henkilöjäsenen jäsenmaksu on vain 10 €/vuosi ja samalla hinnalla voivat liittyä jäseneksi myös muut samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.
Henkilöjäsenen perheenjäsenet voivat liittyä jäseneksi veloituksetta. Ilmoita jäsenen nimi ja sähköpostiosoite
Yhteisöjäsenen y-tunnus tai rekisteröintinumero

Hallitus

Oulun Seudun Leaderin toimintaa ohjaa 9-jäseninen hallitus, jonka tulee toteuttaa kolmikantaa eli kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa maaseudun asukkaita tai pienyrittäjiä, kolmasosa yhdistyksiä ja kolmasosa julkista sektoria. Hallitusjäsenet valitaan eri puolilta toiminta-aluettamme ja jokaisella hallitusjäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vuosittain kolmasosa hallitusjäsenistä on erovuorossa ja maksimissaan kuusi vuotta voi olla yhtäjaksoisesti mukana hallituksessamme. Yhdistyksen toimintaperiaatteiden vuoksi vaihtuvuus on tärkeää, jotta yhdistys pystyy uudistumaan ja kehittämään toimintaansa. Hallitus ohjaa yhdistyksen toimintaa, toimii henkilöstön työnantajana, päättää rahoitettavien hankkeiden valinnasta sekä vastaa yhdistyksen strategian toteutumisesta.

Hallitusjäsenet valitsee vuosikokous jäsenistönsä keskuudesta. Oulun Seudun Leaderin jäseneksi voi liittyä kuka vain maaseudun kehittämisestä ja Leader-toiminnasta kiinnostunut henkilö tai organisaatio. Vuosikokous pidetään kerran vuodessa huhti-toukokuussa.

Tauno Kova

Hallituksen jäsen

tauno.kova@arvokovaoy.fi

Puh. +358 40 068 0659

Ii / Maaseudun asukas

Paula Paukkeri

Hallituksen jäsen

paukkeri.paula@gmail.com

Puh. +358 44 564 8096

Pudasjärvi / Maaseudun asukas

Marja Lahdenperä

Hallituksen jäsen

annikki74@icloud.com

Puh. +358 40 577 9058

Yli-Ii / Maaseudun asukas

Niina Halonen

Varapuheenjohtaja

niina.halonen@kolumbus.fi

Puh. +358 40 590 1080

Haukipudas /Yhteisö

Kaisa Lumiaho

Hallituksen jäsen

kaisa.lumiaho@gmail.com

Puh. +358 44 354 3505

Kempele / Yhteisö

Heikki Pirttikoski

Hallituksen jäsen

heikkip75@gmail.com

Puh. +358 40 019 0426

Utajärvi / Yhteisö

Lauri Mikkonen

Puheenjohtaja

lauri.mikkonen@loistavin.fi

Puh. +358 40 511 7366

Kiiminki / Julkinen sektori

Sirkka Tihinen

Hallituksen jäsen

sirkka.tihinen1@gmail.com

Muhos / Julkinen sektori

Pekka Perätalo

Hallituksen jäsen

peratalopekka@gmail.com

Puh. +358 40 509 4004

Ylikiiminki / Julkinen sektori

 • Hallituksen varajäsenet

  Ii

  Ritva Piri


  Pudasjärvi

  Jukka Puurunen


  Yli-Ii

  Marika Keränen


  Haukipudas

  Mika Huusko


  Kempele

  Tiina Kyröläinen


  Utajärvi

  Anna-Liisa Valtanen


  Kiiminki

  Kalle Pyky


  Muhos

  Heidi Pöykiö


  Ylikiiminki

  Henri Granlund

Oulun Seudun Leader ry säännöt

 • 1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

  1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

  Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Leader. Yhdistyksen kotipaikka on Ii. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös muissa toiminta-alueen kunnissa Haukiputaalla, Kempeleessä, Kiimingissä, Oulussa, Pudasjärvellä, Muhoksella, Utajärvellä, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä.

 • 2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

  2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueen ihmisten omatoimista osaamista kehittämällä yleisiä edellytyksiä ihmisen taloudelliselle, sosiaaliselle ja henkiselle hyvinvoinnille ja toimia maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi.

  Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys kokoaa, laatii ja toteuttaa maaseudun kehittämissuunnitelmia ja harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, koulutus- ja konsultointi sekä muuta samantapaista toimintaa.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvi-, juhla- ja muita samantapaisia yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

   

 • 3 § Jäsenet

  3 § Jäsenet

  Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt sekä kunnat, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 • 4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

 • 5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

  5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

  Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Yhdistys ei peri erillistä liittymismaksua.

 • 6 § Hallitus

  6 § Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 9 tai 12 (yhdeksän tai kaksitoista) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitukseen on valittava tasapuolisesti jäseniä toiminta-alueen yhteisöjen ja yritysten, yksityisten henkilöiden sekä paikallisen julkisen sektorin piiristä. Yhdistyksen hallitus valitaan siten, että hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-alueelta sekä mahdollisimman laajasti maaseudun kehittämistyössä mukana olevien toimintatahojen piiristä.

  Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on yhtämittaisesti enintään kuusi vuotta. Vuosittain 1/3 (kolmasosa) hallituksen jäsenistä on erovuoroisia. Kahden ensimmäisen kauden erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Hallituksen varsinaisen tai varajäsenen yhtämittaisen toimikauden kestettyä kuusi vuotta, kuuluu hän erovuoroisten joukkoon. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään 1/2 (puolet) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 1/2 (puolet) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 • 7 § Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja toimihenkilöt

  7 § Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja toimihenkilöt

  Yhdistyksen hallitus päättää tarvittaessa toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta. Toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt valitsee ja erottaa hallitus.

 • 8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin ja hallituksen valtuuttamana hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen nimenkirjoittamiseen oikeuttama henkilö yksin.

 • 9 § Tilikausi ja tilintarkastus sekä tilintarkastaja

  9 § Tilikausi ja tilintarkastus sekä tilintarkastaja

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 (kaksi) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Tilinpäätös käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa siten kuin sääntöjen 12 §:ssä on määrätty.

 • 10 § Yhdistyksen kokoukset

  10 § Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokous pidetään vuorovuosin toimialueen kunnissa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 • 11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 (seitsemän) vuorokautta ennen kokousta joko kirjeitse tai julkaistaan jäsenten keskuudessa laajasti leviävässä sanomalehdessä

 • 12 § Yhdistyksen vuosikokous

  12 § Yhdistyksen vuosikokous

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1) kokouksen avaus
  2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8) päätetään hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavien palkkioiden määrästä, matkakustannusten korvausperiaatteista sekä tilintarkastajan palkkiosta
  9) valitaan hallituksen 9 tai 12 (yhdeksän tai kaksitoista) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
  10) valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka nimeää varsinaisen tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan
  11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 • 13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään varat purkautumisesta päätöksen tekevän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.