Kesäsiikaselvitys ja kesäsiian palauttaminen Perämerelle

Vaellussiikaa on noussut Iijokeen ja muihin Perämeren jokiin ennen jokien valjastamisia koko kesän ajan. Sen taloudellinen merkitys kalastukselle ja kalastajille oli merkittävä, Vaellussiian hoidossa nousuajankohtaa ei ole huomioitu ja kesäsiikakannat taantuivat. Kesällä jokeen nousevaa siikaa on jäljellä enää Tornionjoella, jossa kanta on niin ikään taantumassa. Kesäsiikakantojen taantuminen on osaltaan heikentänyt kalastuksen kannattavuutta koko Perämeren alueella

Hankkeessa selvitetään kesäsiian nykytilanne ja kehitetään kesäsiian talteenottoa sekä pitkäjänteisten hoitotoimien aloittamista. Hankkeessa selvitetään yhteistyötahot ja valmiudet kesäsiian hoidon kehittämiseksi. Alkuvaiheessa on tavoitteena kesäsiian talteenoton aloittaminen Iijoella jo vuonna 2016. Hanke järjestetään sidosryhmille suunnittelu- ja kehittämistilaisuuksia. Hankkeessa tehdään toteuttamissuunnitelma Iijoen kesäsiian talteenotosta ja sen kehittämisestä sekä tehdään esitys vastaavista toimista myös muilla jokialueilla.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Osuuskunta Team Kala

Hankkeen toteutusaika: 12/2015 – 12/2016

Kokonaiskustannukset: 20 363 €, Myönnetty tuki: 16 291 €, 80 %

Hankkeen loppuraportti


Katso myös