Lähikalaa ammattikeittiöihin

Valtakunnallisesti paikallisen kalan käyttöä on pyritty lisäämään suurkeittiöissä erilaisten hankkeiden avulla jo pidemmän aikaa. Monet näistä hankkeista ovatkin jo johtaneet toimiviin yhteistyömalleihin esimerkiksi kuntien ja kala-alan toimijoiden kesken. Perämeren rannikon alueella ei vielä tuoteta juurikaan tuotteita paikallisesta kalasta ammattikeittiöiden käyttöön. Potentiaali on kuitenkin suuri erityisesti vajaasti hyödynnettyjen kalalajien sekä paikallisesti kasvatetun kirjolohen osalta.

Potentiaalin hyödyntäminen vaatii monia toimenpiteitä. Esimerkiksi uusien ammattikeittiöihin sopivien tuotteiden kehittäminen on tässä keskiössä. Lisäksi yhteistyön rakentaminen kaupallisten kalastajien, kalan jalostajien ja ammattikeittiöiden välillä on keskeistä, jotta toimivia toimintamalleja syntyy. Hankkeen avulla pyritään saamaan alulle toimintaa, joka johtaa pysyviin toimintamalleihin, joissa paikallista kalaa hyödynnetään merkittävissä määrin Perämeren rannikon toiminta-alueen ammattikeittiöissä niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kalastajien tietoa ja osaamista vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kalastuksesta, alkukäsittelystä ja elintarvikehygieniasta koulutusten sekä opintomatkojen avulla; kehittää kalatuotteiden arvoketjua selvittämällä ammattikeittiöiden vaatimuksia kalajalosteille ja kehittää kalatuotteita yhteistyössä kalastajien, kalanjalostajien sekä pilottikeittiöiden kanssa työpajoissa; koota yhteen olemassa olevia ammattikeittiöille suunnattuja kalareseptejä; testata lähikalasta jalostettuja, ammattikeittiöille suunnattuja tuotteita yhteistyössä pilottikeittiöiden kanssa ja kerätä palautetta loppukäyttäjiltä sekä sidosryhmiltä tulevaisuuden kehittämistyötä varten; lisätä koko ketjun toimijoiden yhteistyötä.

Hankkeen tulokset jaetaan kaikkien kalatalous- ja elintarvikealan yritysten hyödynnettäviksi. Hankkeen tulosten odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ammattikalastajille, kalatalousyrityksille ja elintarvikejalostajille sekä tuovan uusia raaka-aineita ja tuotteita ammattikeittiöiden ruokalistoille. Hankkeen aikana kehitetään keinoja, joilla yhteistyö ja uusien tuotteiden kehittäminen kalaketjun eri toimijoiden kesken jatkuisi hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: ProAgria Oulu / Maa- ja kotitalousnaiset ry

Hankkeen toteutusaika: 12/2020 – 9/2022

Kokonaiskustannukset: 75 809 €, Myönnetty tuki: 75 809 €, 100 %

Hankkeen nettisivut

Hankkeen loppuraportti


Katso myös