Samaa saalista jakamassa

Kalastajat ja hylkeet ovat eläneet rinnan Perämerellä vuosituhansia. Ihminen on myös hyötynyt hylkeestä riistana ja hylkeet ovat olleet kalastajille merkittävä sivutulonlähde. Hyljekantojen säätely tavanomaisten riistaeläinkantojen tapaan mahdollistaisi hylkeen hyödyntämisen myös jatkossa.

1970-luvulla harmaahylje- ja itämerennorppakannat kuitenkin vähenivät ympäristömyrkkyjen ja metsästyksen takia voimakkaasti. Hyljekantojen säilyttämiseksi hylkeiden suojelutoimenpiteet olivat perusteltuja. Hyljekannat elpyivät toimenpiteiden avulla ja kannat ovat nyt elinvoimaisia, mutta vaikeuttavat kalaston hyödyntämistä merkittävästi. Kalastuksen perusteet eli elinkeinorakenne, yhteiskunnan arvot ja asenteet luonnontuotantoa ja -suojelua kohtaan ovat muuttuneet ja lisäksi elintarviketuotannon vaatimukset ovat kiristyneet 1970-luvun jälkeen. Kalastus perinteisenä elinkeinona on yhteiskunnan muuttuessa käymässä kannattamattomaksi. Hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastukselle ovat suurin yksittäinen uhka ammattimaiselle kalastukselle.   

Hankkeessa kootaan yhteiseen seminaariin kalastuksen ja hylkeiden parissa toimivien asiantuntijat ja päättäjät keskustelemaan Perämeren hyljekantojen vaikutuksesta kalastukseen ja kalakantoihin sekä hylkeiden ja kalastuksen tulevaisuudesta alueella. Seminaarin tarkoituksena on tuoda eri näkökantoja edustavat osapuolet yhteen, saada aikaan vuoropuhelua, uusia avauksia, ratkaisuja ja ideoita Perämeren kalastajien elinkeinon turvaamiseen. Seminaari mahdollistaa eri asiantuntijoiden verkostoitumisen. Keskeinen tavoite on asiantuntijoiden yhteistyön lisääminen rannikkokalastuksen kehittämisen turvaamiseksi. Tavoite on myös saada Perämeren nykyiselle hyljetilanteelle mediajulkisuutta. Yleisö saa ajantasaista tietoa hyljekantojen nykytilasta. Hanke korostaa kalastajien valmiutta vuoropuheluun ja kompromissiratkaisuihin. Seminaari videoidaan ja lähetetään on-line:nä internetissä.

Kokonaiskustannukset:11 917€, Myönnetty tuki: 10 725€, 90%

Lue hankkeen loppuraportti tästä.


Katso myös